Ruzyně - Hostivice

Kolo V přípravě Infrastruktura
Trasa plánovaného chráněného spojení pro pěší a cyklisty Hostivice - Ruzyně

Páteřní cyklotrasa A 16 radiálně propojuje centrum města (oblast Holešovic) se Středočeským krajem (Hostivice). Cílem akce je zajistit zprůjezdnění její nejzápadnější části, tj. propojení zástavby Ruzyně (a dalších částí Prahy) a Hostivic (vjezd do Středočeského kraje), a to ve standardu tzv. „chráněné trasy“ s ohledem na nadregionální význam dopravní i rekreační.

Začátek chráněné stezky je plánován v ulici Pilotů. Trasa by měla překonat ulici Drnovská a po účelové komunikaci pokračovat okolo Výzkumného ústavu rostlinné výroby k Pražskému okruhu. Na účelové komunikaci by mělo dojít k opravě povrchu a k jejímu zabezpečení proti vjezdu motorových vozidel. Pražský okruh trasa překoná podjezdem po stávající účelové komunikaci se zákazem vjezdu motorových vozidel a dále bude pokračovat po účelových komunikacích podél oplocení letiště Václava Havla souběžně s R6

Variantě je řešeno překonání Drnovské ulice (úrovňové i mimoúrovňové křížení) a překonání R6 (nové či stávající přemostění), což jsou stávající kritická místa. 

Významnými cíli v oblasti jsou zejména rekreační oblasti jako Hostivice, Křivoklátsko, pozorovací body u letiště Václava Havla, Hájek, Liboc či Divoká Šárka. Z dopravních cílů připadá v úvahu zejména Hostivice.

Příprava trasy částečně koreluje také s přípravou tramvajové trati na Dědinu, o které informoval m.j. např. server Prahou na kole v článku "Tramvaj na Dědinu". Trasa budoucí stezky je v současné době již upřesněna a probíhají jednání o výkupu pozemků (stav 9/2016)

5. 10. 2016 David Horatius