Bezpečné cesty do školy (BCŠ)

Pěšky Projekt
Bezpečné cesty do školy (BCŠ)

Cílem programu BCŠ je ve spolupráci s pedagogy i dětmi, rodiči, zástupci veřejné správy i policie přizpůsobit (nejlépe stavebně) veřejný prostor v okolí škol tak, aby umožňoval dětem zvládnout cestu pěšky či na kole - případně v kombinaci s veřejnou dopravou – samostatně, tedy bezpečně i příjemně, a motivovat je k tomu, aby se tímto způsobem do školy dopravovat chtěly. Program byl inspirován podobnými projekty v zahraničí - např. ve Velké Británii či newyorském Bronxu - a čerpá ze zkušeností, které Pražské matky získaly spoluprací s více než třiceti pražskými školskými zařízeními.

Výchozí situace

Bezpečnost na evropských silnicích se sice díky koordinovanému úsilí členských zemí o snížení počtu obětí silničního provozu stále zvyšuje, ale přesto na evropských silnicích umírají ročně desítky tisíc lidí v důsledku nehod a další tisíce lidí umírají předčasně, protože jsou zejména ve velkých městských aglomeracích vystaveni ovzduší zamořenému emisemi z dopravy. Evropská unie si proto dala za cíl snížit počet fatálních nehod v desetiletí 2010 – 2020 na polovinu a zároveň mnohá evropská města podporují udržitelnou, zejména nemotorovou dopravu. Česká republika se ocitla se svými 65 mrtvými na milion obyvatel o 15% pod průměrem. Ve srovnání s 30 zabitými Nory na milion svých obyvatel máme tedy co dohánět.

V rámci České republiky se Praha řadí k městům, kde je bezpečnost provozu na vyšší úrovni, (bezpečnost chodců v posledních letech ale stagnuje) zato však zde trpí největší počet obyvatel špatnou kvalitou ovzduší a nadměrnou hlučností (po Ostravě je Praha druhým nejprašnějším městem v republice, 2/3 obyvatel žije v místech s nadlimitním hlukem).

Z pohybu a pobytu ve veřejném prostoru ve městě jsou tak z důvodu vysokých intenzit automobilového provozu, nadlimitní úrovně hluku, znečištění ovzduší z dopravy, ale i nevhodného uspořádání a vybavení často vyloučeni ti nejslabší – děti, lidé s handicapem i starší spoluobčané.

Autem až do školních bran

Za skutečnost, že má naše hlavní město daleko do ideálních životních podmínek – i přes to, že je nepochybně architektonickým i přírodním skvostem –, nese z velké části odpovědnost chápání veřejného prostoru pražskými obyvateli jako místa pro přepravování vlastním autem. S tím souvisejí naše dopravní návyky, či spíše zlozvyky a pohodlnost, která nás dovedla až k přesvědčení, že máme právo se svým autem dostat prakticky kamkoli. Sílí tak i trend dovážení dětí do školy, na kroužky apod. autem i na velice krátké vzdálenosti,  jež by bylo možné pohodlně překonat pěšky nebo na kole. Takové chování rodičů poškozuje nejen životní prostředí města, ale i děti, které se v dopravním prostředí neumějí orientovat, nenaučí se samostatnosti, sociální interakci a nedostává se jim přirozeného pohybu.

O programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ)

Výše zmíněné důvody přivedly Pražské matky k vytvoření uceleného programu Bezpečné cesty do školy (od roku 2008 realizovaného ve spolupráci a s podporou hlavního města Prahy), do něhož se může zapojit jakákoli škola či školské zařízení na území Prahy. Školní projekty BCŠ již byly realizovány na 33 pražských školách a v jejich rámci vzniklo více než 70 opatření (seznam dosud realizovaných opatření naleznete zde) k usnadnění pěších či cyklistických cest (nejen) dětí do školy (viz ukázky ve fotogalerii).

Ocenění

Za realizaci projektů BCŠ převzaly Pražské matky v prosinci 2009 ocenění Excellency in Road Safety v kategorii neziskových organizací, které je každoročně udělováno Evropskou komisí firmám, institucím či neziskovým organizacím v rámci Evropské charty bezpečnosti silničního provozu.

V říjnu 2010 se program dočkal dalšího evropského ocenění u příležitosti 3. ročníku Evropského dne silniční bezpečnosti vyhlašovaného Evropskou komisí. Pražské matky získaly první místo za programové aktivity v předchozím roce.

Pro získání podrobných informací o evropské bezpečnosti silničního provozu doporučujeme navštívit web Evropské komise http://ec.europa.eu/roadsafety.

V rámci České republiky získaly Bezpečné cesty do školy v roce 2011 také ocenění v celostátní soutěži Cesty městy vyhlašované Nadací Partnerství za bodové řešení (úprava prostoru před ZŠ a gymnáziem Sázavská).

Popis programu BCŠ

Mapování, dopravní průzkum a dopravní studie

Prvním krokem je uspořádání semináře pro rodiče, děti, pedagogy, zástupce veřejné správy (představitelé samosprávy a odboru dopravy dotčené městské části a MHMP), při němž účastníci získají základní informace o projektu, jeho průběhu, očekávaných efektech, včetně vysvětlení principů zklidňování dopravy. Každý žák pak obdrží mapku okolí školy, kam (v případě menších dětí s pomocí rodičů) zakreslí cesty, kudy do školy chodí, a vyznačí místa, kde se necítí bezpečně. Současně vyplní dotazník, kde vysvětlí, proč jsou místa nebezpečná, a může případně navrhnout, jak situaci zlepšit. Popíše také způsob, jak se do školy dopravuje a jak by se dopravovat chtěl. Otázky mohou být cíleny také na rodiče, jejichž názor na dopravování dětí může pomoci dotvořit obraz celkové situace dopravních návyků a preferencí v dané lokalitě.

Děti společně zpracují své mapky do třídních map a poté vytvoří jednu školní mapu, která obsahuje souhrn tras do školy a seznam nebezpečných míst, včetně jejich popisu. Vznikne i celoškolní přehled o hlavních pěších tazích, způsobech dopravy dětí do školy i jejich dopravních preferencích. Tyto výstupy slouží jako podklad pro projektanta, který zpracuje dopravní studii navrhující řešení nebezpečných, bariérových nebo i jinak nevyhovujících úseků. Studie je posléze předána Magistrátu hl. m. Prahy i příslušné městské části jako podklad pro úpravy dopravního prostoru. Při vytváření i prosazování těchto návrhů pracují koordinátoři projektu v součinnosti s výše zmíněnými zástupci zapojených občanů a organizací v rámci tzv. pracovní skupiny. Spoluúčast dětí na projektu představuje účinnou dopravní výchovu a zvyšuje u mladé generace pocit odpovědnosti za věci veřejné.

Doprovodné aktivity

V průběhu celoročního projektu děti vykonávají aktivity, které je k udržitelné dopravě motivují a během nichž se dozvídají o širších souvislostech a dopadech dopravy na život města a lidí (dopravní průzkumy, tréninky a jízdy na kole po Praze, soutěže, závody na kolech, pěší výlety apod.)

Školní plán mobility

Školy zapojené do oficiálního programu jsou povinny zpracovat také tzv. školní plán mobility – dlouhodobou strategii školy zaměřenou na bezpečné a bezbariérové cesty a podporu ekologicky šetrného dopravování do školy. Podkladem pro zpracování tohoto plánu jsou právě získané údaje z analýzy dopravní bezpečnosti v okolí školy a dotazníkového šetření o dopravních preferencích dětí (případně rodičů) i dopravní studie.

Financování
Dotace poskytované zpravidla hlavním městem využívají školy na zpracování dopravní studie, odměnu pro vedoucího projektanta, konzultanta a na drobné administrativní výdaje.

Věříme, že spoluprací MHMP, MČ, policie, rodičů, dětí a pedagogů se podaří v okolí co největšího počtu škol zlepšit ve veřejném prostoru podmínky pro chůzi  a motivovat k ní obyvatele i návštěvníky města.

Více informací o projektech na jednotlivých školách včetně fotodokumentace naleznete v databázi realizovaných projektů.