Návrh férových pravidel bikesharingu sněmovnou neprošel. Jednání ale pokračují

Kolo Aktuálně
4. 6. 2020 Roman Sovák
POVALUJÍCÍ SE E-KOLOBĚŽKA NA CHODNÍKU
ilustrační foto: sons

Poslaneckou sněmovnou včera neprošel pozměňovací návrh novely zákona o silniční dopravě, který mohl udělat přítrž pohozeným koloběžkám a dalším negativním jevům v oblasti sdílených koloběžek a kol. Diskuse o problematice ale pokračuje. Dnes se tématem zabýval podvýbor pro dopravu sněmovny. Podívejme se na návrh a celou problematiku blíže. 

CO NÁVRH PŘEDKLÁDANÝ SKUPINOU POSLANCŮ OBSAHUJE?

Pojmenovává službu – „Obecní mobilita“

Vytvoření pojmů „obecní mobilita“ a „vozidla obecní mobility“ pro účely zákona. Přispějí k jasnému odlišení od motorových vozidel, která podléhají registraci dle zákona o registraci motorových vozidel a jejichž provoz je už dnes dostatečně regulován. Vytvoření nových pojmů je nezbytné pro možnost zákonné regulace samotné.

Pro „Povolení poskytování bikesharingu“ je nutné získat stanovisko obce  

K poskytování služby je nutné získat povolení příslušného dopravního orgánu, ale jeho vydání je podmíněno i kladným stanoviskem obce, která definuje podmínky provozu na svém území. Každá obec je jiná a má odlišné potřeby. Může proto nejlépe modifikovat, co všechno musí provozovatel splňovat, a vyžadovat, jakým způsobem bude službu provozovat, například i stanovením maximálního počtu poskytovaných kol nebo koloběžek. Bude mít také možnost určit, na kterých konkrétních místech v obci službu není možné provozovat vůbec… Sebelepší zákon, který by neumožnil přizpůsobení pravidel pro sdílená kola a koloběžky specifickým potřebám obcí, by v praxi způsobil řadu zbytečných problémů.

Poskytovatel musí dopředu vytvořit „Provozní plán“

Vypracuje ho zájemce o službu a musí být v souladu s požadavky, které vydá obec ve svém závazném stanovisku (viz výše). Neschválení provozního plánu automaticky znamená nezískání povolení, za jeho nedodržení v průběhu poskytování služby hrozí sankce.

Definuje „Základní povinnosti poskytovatele“

Poskytovatel musí mj. splnit technické požadavky, pokud je již nedefinuje jiný předpis. Návrh zohledňuje setrvalý vývoj inovací v dopravních prostředcích, na které legislativa i technické normy reagují se značným zpožděním. Do doby detailnější specifikace je zakotvena alespoň základní bezpečnostní výbava, bez níž nemůže být služba poskytována. K povinnostem patří i jednoznačné označení vozidla a nutnost vést jejich seznam.

Zmocňuje obce k zajištění odtahů

Obce budou mít nově pravomoc odtáhnout špatně odložené nebo rozbité vozidlo obecní mobility. V dnešní době je odtah vozidel umožněn dle pravidel odpovídajícím motorovým vozidlům a pouze za takových podmínek, že v praxi překážející kola nebo koloběžky odtahovat nelze.

Definuje sankce a kontroly

Novela samozřejmě stanovuje také kontrolní mechanismy. Neplnění pravidel může mít za následek sankce a při opakovaném porušování i možnost odejmutí povolení.  

Není zřejmé, jak se k návrhu novely postaví parlament jako celek a zda, popřípadě kdy ji schválí. Proto návrh počítá i s přechodným obdobím pro stávající poskytovatele, aby se dokázali novým podmínkám přizpůsobit i v případě, kdyby novela vstoupila v platnost v průběhu sezóny.

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NESTAČÍ

Pozměňovací návrh reaguje na skutečnost, že současná legislativa nepočítá s rozvojem bikesharingu ani s možností předávání kol a koloběžek prakticky kdekoliv bez osobního kontaktu. Každý dnes může neoprávněně zaparkovat, kde se mu zlíbí, a mobilní aplikace zaparkovaný prostředek bez problémů vyhledá komukoliv jinému. Problém je v tom, že provozovatelé svou službu poskytují ve veřejném prostoru bez účinné regulace, a přitom často na úkor ostatních, zejména chodců. Ty to nejen omezuje, ale někdy i přímo ohrožuje.

Návrh zejména posiluje roli měst a obcí a dává větší odpovědnost poskytovatelům služby za chování jejich zákazníků.  

MĚSTA A OBCE

Pokud mají nadále ovlivňovat, jak je veřejný prostor využíván pro dobro všech, je nezbytné modernizovat legislativu i v oblasti bikesharingu. Na území obcí se sdílená kola a koloběžky provozují, pouze místní lidé a úřady znají situaci v terénu a vhodným přizpůsobením nových pravidel na konkrétní podmínky zajistí větší bezpečnost chodců i samotných jezdců stejně jako kvalitu veřejných prostranství bez pohozených koloběžek.

POSKYTOVATELÉ

Návrh nastavuje vyvážené podmínky, které poskytovatelům umožní rozvoj jejich služeb, ale přitom ochrání i ostatní uživatele veřejného prostoru

ZÁKAZNÍCI

Poskytovatelé bikesharingu zatím odpovědnost za chování svých zákazníků nemají. To vyvolává otázku, jak jsou na tom samotní uživatelé sdílených kol a koloběžek.

Jízda po chodníku je sice dopravní přestupek, ale je možné jej efektivně řešit, jen když strážník či policista přistihne neukázněného uživatele při činu. Vzhledem k tomu, že toho mají na práci daleko víc, a také k množství sdílených jízdních kol a koloběžek v ulicích, je potlačení tohoto zlozvyku nadlidský úkol. I když pražští strážníci v loňském roce vyřešili na 6 000 přestupků jezdců na kolech či koloběžkách, problém nebezpečného ježdění na chodnících zůstává stále palčivý.   

Také v případě neoprávněného odkládání kol či koloběžek mimo stojany a vymezené zóny je nutné hříšníka přistihnout na místě, jinak unikne postihu. Zatímco u motorových vozidel s registrační značkou lze na základě tzv. objektivní odpovědnosti v případě nezjištěného pachatele postupovat vůči provozovateli, kterému správní orgán zašle výzvu k uhrazení určené částky za odtah, jízdní kola a koloběžky dnes registraci nepodléhají a tento postup uplatnit nelze.

BIKESHARING V PRAZE

V Praze provozují sdílená kola společnosti Rekola, Velonet, Freebike Nextbike; elektrokoloběžky Lime a Re.volt. Město už přitom ví o několika dalších subjektech, které projevují zájem hlavně o poskytování sdílených e-koloběžek, které trápí obyvatele nejvíce… Problém tedy může v dohledné době ještě eskalovat. 

Město se snaží o regulaci bikesharingu hlavně ve dvou směrech. Problémy s neoprávněným parkováním je do určité míry možné řešit navyšováním počtu míst parkovacích míst, to je však primárně v kompetenci jednotlivých městských částí. Praha jim nabízí možnost bezplatného postavení stojanů pro odkládání kol a koloběžek tam, kde si to samy vyberou, aby nikomu nepřekážely. Některé městské části jsou v tom aktivnější více, jiné méně. 

A zadruhé se metropole pokouší dohodnout s poskytovateli služby na dobrovolné bázi. Některé bikesharingové společnosti se snaží svým závazkům dostát, ale jiné se spokojí s krátkým poučením zákazníků v aplikacích, případně ještě drobnou pokutou za špatné zaparkování.

Pozměňovací návrh novely zákona o silniční dopravě podporoval i náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr. Sdělil nám tyto důvody: „Občané Prahy se na nás pravidelně obracejí se žádostí o zajištění bezpečnosti a kvality veřejného prostoru a my jim nedokážeme v současné době nabídnout efektivní řešení. Zároveň jde také o problematiku dalších měst, kam obecní mobilita expanduje, a tento trend bude ještě pokračovat. Předložené podněty reagují pouze na hlavní problémy. Lepší by byl návrhu celého samostatného zákona, který by umožnil problematiku řešit do větší hloubky, ale rychle rostoucí počet zájemců o provoz koloběžek nutí upřednostnit rychlé řešení. A tím je už probíhající legislativní proces, zatímco návrh nového zákona by byl v dané situaci příliš zdlouhavou cestou.“

Sdílená kola a koloběžky jsou příspěvkem pro udržitelnou dopravu měst bojujících se znečišťováním vzduchu emisemi z výfuků, hlukem, nedostatkem prostoru a dalšími dopady přebujelé motorizace. Bikesharing má však kvůli zastaralé legislativě i negativní stránky a zůstává i do budoucna na poslancích, aby to změnili.