Ke kauze německého odboje proti emisním limitům

Čistá mobilita Aktuálně
20. 2. 2019 Max Odráška
kolona aut na silnici
Ilustrační foto

Vyřeší problém s oxidy dusíku zrušení emisních limitů? Opravdu se celá vědecká a lékařská obec v otázce škodlivosti znečištěného vzduchu plete? Pro fanoušky jednoduchých odpovědí: ne. Pokud vás toto téma zajímá více, čtěte dál.

Na přelomu ledna a února jsme se v médiích mohli setkat s titulky jako „Problém s oxidy dusíku vyřeší zrušení limitů pevných částic, míní expert“, Emisní limity v Německu jsou nepodložené, tvrdí část plicních lékařů“ nebo „Němečtí vědci zpochybňují škodlivost polétavého prachu“. Snahy těchto vědců a lékařů dokonce získaly pozornost německého ministra dopravy Andrease Scheuera (CSU), který z nich vycházel, když v lednu apeloval na Evropskou komisi, aby přehodnotila dosavadní přístup k limitům emisí pevných částic a oxidů dusíku (VÍCE).

Na počátku celé kauzy stál otevřený dopis podepsaný 137 plicními lékaři (jejich seznam) vedených Dieterem Köhlerem, ve kterém se vymezují proti aktuálním poznatkům Světové zdravotnické organizace (WHO) týkajících se škodlivosti emisí ve vzduchu a navrhovaným limitům. Kritizují zejména metodologické nedostatky dosavadních výzkumů, které prý účelně zaměňují korelaci s kauzalitou. Jeden ze signatářů Köhlerova dopisu, lékař Martin Hetzel z Nemocnice Červeného kříže ve Stuttgartu, pro německou stanici Deutsche welle uvedl, že na znečištěný vzduch ještě nikdo nikdy nezemřel (viz video, čas 9:58). Naopak WHO hovoří o 4 milionech předčasných úmrtí po celém světě za rok.

foto tištěných německých periodik v prodejně novin a časopisů

Köhler byl v letech 2005 až 2008 ředitelem Německé asociace pro plicní lékařství (DGP; Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin) a podle všeho jde o profesionálního plicního lékaře s bohatými zkušenostmi. Podle jeho publikační historie se však nikdy blíže nevěnoval problematice přímých zdravotních dopadů znečištěného vzduchu ani emisní zátěži plynoucí z osobní dopravy. Bezpochyby tedy jde o experta, avšak na jinou oblast, než na jakou se prezentuje v médiích.

Na důvěryhodnosti mu také poněkud ubírá fakt, že se v textu otevřeného dopisu se dopustil chyby, když vycházel ze zastaralých hodnot emisní zátěže kuřáků, na které vystavěl podstatnou část argumentace. Těmito čísly se snažil dokázat, že pokud by vliv znečištěného vzduchu na zdraví byl opravdu tak závažný, jak tvrdí WHO, dožívali by se kuřáci extrémně nízkého věku. Taková chyba přijde obzvlášť nevhod, když se z podobných pochybení zrovna snažíte nařknout jiné.

​ Citace německé ministryně zdravotnictví, která se proti tvrzení Dietera Kohlera vymezuje.
Zdroj: www.politico.eu

Předpoklad, že je otevřený dopis zároveň stanoviskem Německé asociace pro plicní lékařství je rovněž mylný, ačkoliv je k dispozici přes asociací vydávaný informační portál. Loni v listopadu DGP vydala obsáhlé stanovisko věnující se zdravotním rizikům znečištění vzduchu s naprosto protichůdnými závěry, než se kterými pracuje skupina kolem Dietera Köhlera. S ním sice souhlasí 137 členů, asociace však zahrnuje na 3 800 lékařů. To znamená, že do Köhlerova odboje se zapojila pouhá 3 % ze všech lékařů, kteří jsou pod asociací združeni.

Proti senzachtivým titulkům představující názory hrstky doktorů za názory celé německé lékařské obce se postavila i další německá oborová asociace – Spolková asociace plicních a spánkových lékařů (BdP; Der Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner). Ta pod názvem „Plicní lékaři v Německu jsou pro čistý vzduch“ zveřejnila výsledky interního online šetření, kterého se zúčastnilo přes 400 z celkových 1200 členů asociace.

grafika - stylizované srdce a stetoskop

Ačkoliv dotázaní lékaři připouští jisté pochybnosti ohledně efektivity dosavadních politických řešení, jako jsou čím dál tím přísnější limity emisí či zákazy vjezdu určitých druhů automobilů, shodují se (z 85 %), že klimatická změna a znečištění vzduchu patří k největším globálním hrozbám pro lidské zdraví. Sdílí tedy názor Světové zdravotnické organizace, která tyto hrozby taktéž považuje za ty nejzávažnější.

Z výzkumu také vyplynul názor, který taktéž zastává většina respondentů ze spolkové asociace, a to že současná polemika o správném metodologickém přístupu k měření a vyhodnocování dopadů škodlivin ve vzduchu by neměla vést k bagatelizaci jejich následků (86 %) – tedy cestou, po níž se vydal Dieter Köhler –, nýbrž k větší politické podpoře kvalitní vědy (96 %), která přináší nezvratné důkazy, na základě kterých je možné stavět racionální politiku.

Reakce dr. Diarmida Campbella-Lendruma, vedoucíh odborné skupiny pro klimatickou změnu a zdraví v rámci WHO, na názory odbojné německé skupiny lékařů- nepotřebují dojmy, ale něco průkazného
Zdroj: www.theguardian.com/

Cílem tohoto článku není usvědčit Köhlera a spol. z nepravdy, ale uvést snahu podepsaných „odbojných" německých lékařů v souvislostech, kterým jinde možná nepřisoudili takovou váhu. Nakonec to, že něčí názor vybočuje z dominantního paradigmatu, nemusí ještě znamenat, že je chybný... Věda je ale naštěstí zdlouhavý proces, který podléhá řadě vnitřních i vnějších kontrol. Zatímco WHO své doporučení a analýzy staví na vědeckých studiích, které prošly složitým recenzním řízením (peer-review, více např. ZDE), Köhlerova tvrzení se srovnatelnou zárukou zatím pyšnit nemohou a s příhlédnutím k názorům vědecké a lékařské obce pravděpodobně nejspíš ani nikdy nebudou.