Praha vypracuje studii revitalizace Olšanské ulice

Čistá mobilita Aktuálně
26. 5. 2021 MHMP, Čistou stopou Prahou
foto mapka Olšanské ulice
Olšanská je červeně vyznačena. Vlevo končí v křižovatce s ulicemi Prokopova, Táboritská, Jičínská, vpravo ústí do ulice Jana Želivského.

Rada hlavního města pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), aby vypracoval studii revitalizace žižkovské Olšanské ulice a jejího okolí. Studie určí budoucí urbanistickou podobu území, řešit bude ale také veřejné prostranství nebo dopravu a přispěje ke snížení ekologické stopy této oblasti. Studie by měla být hotová v dubnu 2022.

Olšanská ulice je důležitou městskou třídou a významnou dopravní tepnou. Prochází středem oblasti, ve které je naplánováno hned několik projektů v různém stádiu přípravy – např. revitalizace ulic Seifertova – Táboritská, rekonstrukce ulice Jana Želivského či proměna nákladového nádraží Žižkov. Současně je však lemována převážně administrativními budovami a území dnes dominuje automobilová doprava. 

Cílem je koordinovat záměry soukromých investorů se zájmy hlavního města Prahy. Studie pomůže nastavit plán dalších kroků v území tak, aby vznikla kvalitní část města, která se vhodně napojí na své okolí a zároveň bude přínosem pro obyvatele území,“ říká první náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Olšanská ulice by měla naplňovat vizi tzv. města krátkých vzdáleností a nastavit férové podmínky pro chodce, cyklisty a osoby se sníženou možností pohybu. Důraz bude také kladen na udržitelný rozvoj území a adaptaci na změnu klimatu. Součástí Olšanské ulice by tak měly být prvky tzv. modrozelené infrastruktury – např. výsadba nového stromořadí či systém hospodaření s dešťovou vodu. 

IPR proto nechá vypracovat studii, která bude obsahovat návrh nové urbanistické struktury, koncepci napojení na sítě městské infrastruktury a plán revitalizace veřejného prostranství. V rámci přípravy studie proběhne rovněž participace s občany. Počítá se mimo jiné se sběrem podnětů formou dotazníkového šetření a se setkáním s místními obyvateli a spolky. 

„V minulých měsících jsme podrobně prověřovali celé území, setkávali se s místními aktéry a formulovali zadání pro studii. Jsme rádi, že se projekt posouvá do další fáze. Protože stojíme o co nejkvalitnější řešení, budeme hledat externího zpracovatele v otevřeném výběrovém řízení,“ popisuje ředitel IPR Ondřej Boháč.