Zdraví občanů EU není dostatečně chráněno před dopady znečištění ovzduší

Čistá mobilita Aktuálně
19. 9. 2018 Čistou stopou Prahou
mnoho jedoucích aut, vzniká smog
Ilustrační foto

Opatření EU na ochranu lidského zdraví před znečištěním ovzduší nevedla k očekávaným dopadům, uvádí zářijová zpráva Evropského účetního dvora. Znečištění vzduchu si v EU každoročně vyžádá přibližně 400 000 předčasných úmrtí a spolu s tím stovky miliard EUR v podobě externích nákladů souvisejících se zdravím.

Takovéto výrazné lidské i hospodářské náklady se však dosud neodrazily v přiměřených opatřeních na úrovni celé EU, upozorňují auditoři EÚD. Konstatují dále, že většina z těchto předčasných úmrtí je zapříčiněna pevnými částicemi, oxidem dusičitým a přízemním ozonem a že znečištění jsou zvláště vystaveni lidé v městských oblastech.

Základním kamenem politiky EU v oblasti čistého ovzduší je směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší z roku 2008, která stanoví normy kvality ovzduší pro koncentrace znečišťujících látek ve vzduchu. Auditoři posuzovali koncepci této směrnice, dále to, zda ji členské státy účinně prováděly, a také jak Komise toto provádění monitorovala a prosazovala. Posuzovali rovněž, zda byla kvalita ovzduší přiměřeně zohledněna v dalších politikách EU, zda byla dostatečně podporována z fondů EU a zda byla veřejnost o otázkách kvality ovzduší dobře informována.

Znečištění ovzduší je největším environmentálním rizikem pro zdraví v Evropské unii,” uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu Janusz Wojciechowski. „Politiky EU v posledních  desetiletích přispívají ke snižování emisí, kvalita ovzduší se však úměrně tomu nezlepšuje a existují stále výrazné dopady na veřejné zdraví.“

hustý dým z komína rodinného domku

 

Normy kvality ovzduší EU byly přijaty téměř před dvaceti lety a některé jsou mnohem mírnější než pokyny Světové zdravotnické organizace a ani nedosahují úrovně vyplývající z nejnovějších vědeckých poznatků. I když se množství emisí znečišťujících látek snižuje, většina členských států nedodržuje normy EU týkající se kvality ovzduší a nepřijala dostatečně účinná opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Existuje rovněž riziko, že znečištění ovzduší bylo podceněno, neboť monitorování nemuselo probíhat na správných místech. Plány kvality ovzduší, které jsou jedním z klíčových požadavků směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší, často nepřinesly očekávané výsledky.

Monitorování, kterým Komise sleduje, jak členské státy plní cíle kvality ovzduší, je omezené. Postupy Komise, kterými vymáhá dodržování předpisů, dosud nevedly k tomu, aby členské státy dodržovaly limity kvality ovzduší stanovené ve směrnici. Navzdory tomu, že Komise podnikla právní kroky proti mnoha členským státům a dosáhla příznivých rozhodnutí, členské státy nadále často porušují limity kvality ovzduší.

rámeček s vyjmenovanými zeměmi EU, které nedodržují standardy při měření imisí
Zdroj: European Federation for Transport and Environment. Informaci jsme přinesli v článku Nekuřáci včetně miminek v Praze kouří nejmíň cigaretu denně.

Auditoři konstatují, že financování z EU do oblasti kvality ovzduší může poskytnout užitečnou podporu, ale financované projekty nejsou vždy dostatečně dobře zacíleny. V průběhu svých návštěv v členských státech auditoři nicméně zaznamenali některé dobré projekty – zejména mezi projekty podporovanými v rámci programu EU LIFE.

kouř z výfuku

Znečištění ovzduší představuje naléhavý problém v oblasti veřejného zdraví a povědomí a informovanost veřejnosti hrají při jeho řešení klíčovou úlohu. V poslední době se občané více zajímají o otázky kvality ovzduší a obracejí se na vnitrostátní soudy, které v několika členských státech rozhodly ve prospěch jejich práva na čistý vzduch. Auditoři však zjistili, že směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší chrání práva občanů na přístup ke spravedlnosti méně než některé jiné směrnice v oblasti životního prostředí. Informace o kvalitě ovzduší poskytované občanům byly někdy nejasné.

PRO ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V EU AUDITOŘI DOPORUČUJÍ, ABY:

  • Evropská komise přijala účinnější opatření,
  • byla aktualizována směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší,
  • politika kvality ovzduší byla upřednostněna a zohledněna i v jiných politikách EU,
  • se zlepšilo povědomí a informovanost veřejnosti.

 

hustý kouř z několika vysokých komínů elektrárny