Emise z aut zabíjejí!

Čistá mobilita Aktuálně
2. 6. 2019 Štěpánka Luhanová, Lukáš Eršil
emise

Na 2. června připadl Mezinárodní den čistého ovzduší. V Praze ovšem zatím nemáme moc důvodů k oslavám. Nezbývá nám tedy, než si připomenout, proč stojí za to o čisté ovzduší usilovat.

Říká se, že když zemře jeden člověk, jde o tragédii, ale pokud se oběti počítají na tisíce nebo miliony, jde o statistiku. Kolik předčasných úmrtí má na svědomí znečištěné ovzduší a jak jim můžeme předcházet?

Vlivem znečištěného ovzduší zemře v ČR 10x více lidí než při dopravních nehodách. Tedy více jak 7000 lidí ročně. Na Prahu pak připadá 561 zemřelých. Celkový počet obětí za celou Zemi se pak pohybuje téměř kolem 9 milionů. V evropských městech díky emisím z aut přicházíme o rok života.

 

rakev

 

Lidé mají tendenci takové statistiky zpochybňovat. Jsou to pro ně jen imaginární čísla. Oběti emisí umírají za zdmi nemocnic, bez zájmu kamer televizního zpravodajství. O oběti tragických nehod je zájem větší.

Podle výsledků studie European Heart Journal, zveřejněné v březnu 2019, mohou za předčasná úmrtí prachové částice. Jedná se především o prachové částice typu PM2,5, tedy ty s průměrem menším než 2,5 mikrometru. O dopadech emisí na zdraví jsme podrobněji psali zde.  A nejde jen o zdraví a životy ostatních. Jak ukázalo naše nedávné měření, časté vysedávání v autě znamená vyšší emisní zátěž pro cestující v uvnitř vozidla  oproti lidem v metru či na ulici.

Praha má dlouhodobě problém s vysokou koncentrací škodlivých látek v ovzduší, které zhruba ze 70 % pochází z nadměrného využívání individuální automobilové dopravy (IAD). Na území hl. m. Prahy jsou jejím vlivem porušovány platné limity pro prachové částice (PM10, PM2,5), oxid dusičitý (NO2) a benzo-a-pyren (BaP), které jsou v České republice právně závazné a mají závažný dopad na lidské zdraví. Na závažnost tohoto problému upozornila také Národní střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR, která uvádí Prahu jako oblast zatíženou především vysokými koncentracemi BaP, které v centru dosahují hodnot až 1 – 1,7 ng/m3. Dopadem IAD nejsou jen emise v podobě škodlivých látek, ale také hluk a vibrace, které mají vliv na psychiku a soustředěnost obyvatel.

 

 

NOx

Co tedy můžeme začít pro lepší ovzduší a tedy naše zdraví dělat? Stačí přemýšlet nad dopravou. Nebrat auto jako dopravní prostředek první volby. Získáním řidičáku jsme se neupsali k doživotnímu vysedávání v kolonách a dýchání rakovinotvorných látek z výfuku stojícího auta před námi. Lze využít jednu z nejlepších MHD na světě, na delší vzdálenosti vlak, či autobus. Na kratší se vydat pěšky. Je mnoho možností - stačí si jen vybrat!

A čím přispívá k lepšímu ovzduší Magistrát hlavního města Prahy? Níže přinášíme v bodech některá opatření:

 • postupné zvyšování atraktivity hromadné dopravy
 • omezení vjezdu těžkých nákladních vozidel do části města
 • postupné rozšiřování zón placeného stání ve spolupráci s MČ
 • časová organizace zásobování
 • výstavba a rekonstrukce (optimalizace) železničních tratí – např. Praha Bubeneč – Praha Holešovice, Praha – Běchovice – Úvaly – připravuje se trať na letiště
 • prodloužení linky metra A – připravuje se metro D
 • výstavba nových tramvajových tratí
 • zvýšení počtu obcí obsluhovaných autobusy a zvýšení příměstských a regionálních linek (Ropid ve spolupráci s IDSK)
 • snížení ceny ročních kuponů pro dospělé (10 Kč na den)
 • ekologizace veřejné dopravy (nasazení elektrobusů, hybridních trolejbusů, CNG)
 • investice do rozvoje a zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší infrastruktury
 • úklid a údržba komunikací od prachu, který pak auta zviřují
 • výsadba izolační zeleně, kde to dovolují prostorové a technické podmínky
 • jsou realizovány projekty ke snížení prašnosti v areálech a jejich okolí a při stavební činnosti, provádějí se vegetační úpravy ploch, probíhá výsadba zeleně v obytné zástavbě.
 • na významných zdrojích z hlediska produkce tuhých znečišťujících látek byla s provozovatelem dohodnuta realizace dalších opatření ke snížení emisí
 • zatravňování nebo zalesňování orné půdy ve vlastnictví Prahy
 • rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury
 • snižování energetické náročnosti budov
 • dlouhodobě probíhající obměna neekologických tepelných zdrojů za zdroje s nižšími emisemi budov prostřednictvím dotačního programu ,,Čistá Energie Praha,, a ,,Kotlíkové dotace Praha II,, (ve spolupráci s MŽP)
 • je kladen důraz na rozhodování veřejné správy za účelem dosažení důraznějšího promítnutí zájmů ochrany ovzduší do rozhodovací praxe
 • rozhodování o stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší v oblasti veřejné správy dle platné legislativy a v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)
 • podporují se lokální aktivity ke zlepšení kvality ovzduší (např. ve spolupráci s Policií ČR kontrola emisí u aut a filtrů pevných částic)
 • osvěta v rámci projektů EVVO, Čistou stopou Prahou, Den bez aut, Dny země…

 

 

loga SFŽP, MŽP a Ekomob

Projekt Čistou Stopou Prahou je v roce 2018–2019 spolufinancován z projektu „Čistá mobilita pro Prahu". Ten je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky neodpovídají za věcný a formální obsah informací, které příjemce podpory zveřejní v rámci realizace podporovaného projektu. Více na www.sfzp.cz, www.mzp.cz.