Vršovice a Strašnice spojí promenáda a liniový park

Pěšky Aktuálně
30. 11. 2020 MHMP, Čistou stopou Prahou
vizualizace budoucí promenády a parku
vizualizace: Tomáš Cach & TERRA FOLRIDA & Petr Tej

Praha představila studii Drážní promenády a liniového parku pro chodce, běžce, bruslaře a cyklisty. Bude čtyři kilometry dlouhou spojnicí Vršovic a Strašnic v trase zrušeného železničního koridoru benešovské trati. Poslouží všem Pražanům k dopravě, rekreaci i sportu. Usnadní a urychlí pohyb na území městské části Praha 10 a vytvoří nové cesty územím. Promenádu obklopí liniový park, propojí ji tři nové mosty a nová místa pro trávení volného času, rekreaci a kulturu. Zároveň se místu zanechá jeho původní železniční historie. 

„Získáme nová bezbariérová místa pro setkávání a společenské a kulturní aktivity pro všechny bez rozdílu věku a možností pohybu. Drážní promenáda naváže na existující síť ulic a na současné stezky a cesty, ve Vršovicích například podél Botiče. Pražanům nabídne dostatek místa pro vycházku, jízdu na kole nebo bruslích mimo silniční provoz. Je to výhra pro všechny,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

vizualizace budoucí promenády a parku

„Opuštění železniční trati je jedinečnou možností k vytvoření nejen vlastní drážní promenády, ale širšího liniového parkového prostoru. Kromě zlepšení prostupnosti tak získáme nové a tolik potřebná místa pro setkávání a trávení volného času v přírodě, která naší městské části v těchto lokalitách tolik chybí," řekla starostka městské části Praha 10 Renata Chmelová.

„Projekt Drážní promenády v sobě snoubí respekt k historické stopě původního železničního využití se soudobou architekturou veřejného prostranství. Bezpochyby se stane novou páteří veřejného života v městské části a oblíbeným cílem pro Pražany, s nadsázkou jí proto říkáme „Nová pražská High Line“. Trasa promenády vede i územím, kde předpokládáme novou výstavbu. Doufám, že kvalita, kterou přináší Drážní promenáda, se otiskne i do budoucích projektů v jejím okolí a že městská investice do veřejného prostranství nastaví kvalitativní laťku pro přestavbu přiléhajících brownfieldů a proměnu čtvrti,“ připojil náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

situační mapka budoucí promenády a parku

Drážní promenáda propojí klidné rezidenční lokality s parky, sportovišti, zastávkami veřejné dopravy a současně zachová genius loci původního místa. „Z každého období železniční historie něco zachováme pro další generace. Po cestě budou k vidění původní části kolejiště, osvětlovacích věží, pražců a návěstidel. Podél promenády zůstane historický kamenný podchod z 19. století, nýtovaný most z roku 1918 nebo lávka nadchodu u zastávky Praha-Strašnice z třicátých let 20. století i část nástupiště z druhé poloviny 20. století. Propojili jsme různé inspirace z newyorské High Line, pařížské Promenade plantée s nizozemskými cyklistickými dálnicemi a německými městskými parky z železničních brownfieldů v jednom. Praha bude mít zase o jeden světový unikát navíc,“ doplnil náměstek Scheinherr.

Drážní promenáda se stane zelenou bezmotorovou páteří Vršovic a Strašnic. Jeden pás o šířce čtyři metry bude rozdělený do dvou pruhů a umožní pohodlné cestování rychlejším cyklistům a bruslařům v obou směrech. Druhý směrově smíšený pás bude věnovaný chodcům. Jeho šířka bude 3,2 metru a od rychlého cyklistického pásu jej bude podle konkrétního místa dělit necelý metr zeleného pásu, tartanu nebo původní koleje. Podél vnějších stran bude souběžná síť doplňkových nezpevněných pěšin a cest pro chůzi či běh na měkčím povrchu.

vizualizace budoucí promenády a parku

Drážní promenádu bude obklopovat liniový park. V něm vznikne řada míst pro trávení volného času. Z těch větších lze zmínit prostranství u strašnické zastávky nebo lokalitu u Edenu, která má potenciál stát se obdobou karlínského Přístavu 18 600. Podél promenády budou samozřejmě i menší lokální odpočívadla. Pražané se mohou těšit na souvislý park mezi stávající přírodními oblasti a dalšími lokalitami Prahy 2, 4, 10 a 15. Základem krajinného propojení bude především ochrana stávajících stromů a porostů, a jejich doplnění loukami, trávníky a středovým pásem vegetace promenády. U přístupů na Drážní promenádu a u odpočívadel se vysadí nové stromy.

„Momentálně jsme ve fázi hotového konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí, který vychází z představené studie. Plán je v příštím roce získat územní rozhodnutí, v roce 2022 stavební povolení, vysoutěžit zhotovitele a zahájit stavbu. Nejpozději v roce 2024 by měli Pražané moci začít využívat zelenou bezmotorovou páteř území Prahy 10,“ dodal Adam Scheinherr. 

Drážní promenáda vznikne na dvoukolejné benešovské trati, která po 150 letech své existence v prosinci tohoto roku definitivně končí železniční provoz díky přeložce a modernizaci trati. V první etapě se chystá realizace hlavní části promenády v délce přes 4 km mezi ulicemi U Seřadiště a Dolínecká spolu s přístupy a vybranými navazujícími prostranstvími liniového parku. V dalších etapách se předpokládá přímé napojení až po železniční stanici Praha Vršovice a realizace dalších částí liniového parku. Záměr připravuje hlavní město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací a vychází z podkladů městské části Praha 10 – zadání studie z cyklogenerelu z roku 2014 od spoluautora studie Tomáše Cacha a technické prověřovací studie z roku 2017.

vizualizace budoucí promenády a parku

Urbanisticko-krajinářskou koncepční studii Drážní promenády a liniového parku autorsky zpracoval meziooborový tým. Hlavním architektem, koordinátorem akce a spoluautorem konceptu promenády je architekt a dopravní urbanista Tomáš Cach. Spoluautorkami konceptu a autorkami návrhu krajinářské architektury jsou Lucie Vogelová, Zuzana Štemberová a Markéta Mádrová z ateliéru TERRA FLORIDA, krajinářští architekti. Autorem lávek je architekt a mostní inženýr Petr Tej.

„Promenáda má působit velkoryse, klidně a minimalisticky, z hlediska orientace intuitivně a přehledně. Tvaroslovím i materiály má být soudobá a současně se přitom odkazovat na železniční minulost – základními materiály jsou světlý beton, rezavě probarvený asfalt, štěrk a korodovaná ocel. Veřejné osvětlení vlastní promenády je umístěno na převěsech mezi stožáry, se kterými společně rámují volný prostor promenády a jeho kontinuální plynutí územím," řekl hlavní architekt a koordinátor akce Tomáš Cach.

vizualizace budoucí promenády a parku

„Vše je navrženo s důrazem na přírodní hodnoty a udržitelnost, základem je ochrana hodnotných prvků, krajinných, architektonických i technických. V liniovém parku je ponechán prostor pro přírodu v přirozených formách, stávající krajinné prvky jsou doplněny novými, utváří se propojený systém městské krajiny," doplnily Lucie Vogelová a Zuzana Štemberová z ateliéru TERRA FLORIDA.

Součástí záměru je rekonstrukce historického mostu a tři nové lávky. „Lávky jsou na trase drážní promenády navlečeny jako korálky na niti. Jejich tvarosloví je minimalistické. Jsou to sochy, objekty. Povrch konstrukce lávek je tvořen patinující ocelí," dodal architekt mostů Petr Tej.