Zlepšování infrastruktury pro aktivní mobilitu v Praze

Chodím, pokud mám po čem. Jezdím, pokud mám kudy. Praha neustále pracuje na zlepšování podmínek pro pěší a cyklisty, které vedou k širšímu využívání udržitelných přepravních módů, větší bezpečnosti dopravního provozu pro všechny jeho účastníky, a tím i k celkově udržitelnější dopravě ve městě.

Rozvoj dopravní infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu v Praze je financován jejím správcem, tedy z rozpočtu města (kapitola 03. Doprava) nebo rozpočtu městských částí, v některých případech soukromými nebo státními investory v rámci developerské výstavby.

Snahou koncepčních pracovišť hl. m. Prahy, kterými jsou v této oblasti zejména Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (ODO MHMP) a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), je uplatnit požadavky na optimalizaci podmínek pro aktivní mobilitu při všech investičních i neinvestičních akcích, které se dopravní infrastruktury dotýkají - při změnách dopravního značení, obnově světelných signalizací, rekonstrukcích komunikací, obnově technické vybavenosti, nové výstavbě i revitalizaci veřejného prostoru.

Pokud je identifikována potřeba upravit dopravní infrastrukturu pro pěší a/nebo cyklisty a neexistuje právě vhodná příležitost požadavek uspokojit v rámci větší akce, rozpočet hl. m. Prahy nabízí pro úpravy na komunikacích ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) tyto možnosti financování: 

Pro následující tzv. investiční balíčkové položky rozpočtu hl. m. Prahy (= pro jeden kalendářní rok je určen objem finančních prostředků, konkrétní investiční akce vyhovující kritériím čerpání z daného "balíčku" se zahajují během roku až do vyčerpání finanční alokace) platí, že žádosti o konkrétní opatření musí projít přes ODO MHMP. Pracovníci oddělení rozvoje dopravy je posoudí zejména z hlediska souladu s koncepčními dokumenty města, seřadí dle priority (zde hraje roli význam opatření pro cílovou skupinu, velikost cílové skupiny, koordinace s dalšími záměry v území, příspěvek k plnění strategických cílů města) a dle finančních a personálních možností  je postupně zadávají k realizaci na TSK. 

Zlepšení podmínek pro pěší lze dosáhnout rovněž prostřednictvím tzv. chodníkového programu (položka č. 0007560) 

Úpravy na dopravní infrastruktuře mohou být v určité míře prováděny také v rámci provozu a údržby svěřeného majetku - financovány jsou pak z běžných výdajů TSK (rozpočtové položky hl. m. Prahy č. 0092921 a 0092930). V základu by se mělo jednat o úpravy nevyžadující umístění stavby a stavební povolení. Z různých důvodů se však i čistá oprava či obnova komunikace často přerodí do akce investičního charakteru a může tedy zahrnout např. bezbariérovou úpravu přechodu pro chodce či vytvoření nového, optimalizace podoby či polohy zastávky veřejné hromadné dopravy, úpravu chodníku apod. 

I v případě, že se požadovaná úprava odehrává na komunikaci ve správě TSK, může městská část její realizaci významně uspíšit tím, že na sebe převezme část zátěže spojené s přípravou či fyzickou realizací. Takové sdílení může např. vypadat tak, že městská část zajistí projektovou přípravu akce do fáze stavebního povolení (z vlastních rozpočtových prostředků nebo z účelové dotace od města) a město pak akci převezme k realizaci silami TSK. 

Vhodnou cestu k realizaci kýženého opatření je třeba vždy hledat dle konkrétní situace ve spolupráci s ODO MHMP.