Zlepšování infrastruktury pro aktivní mobilitu v Praze

Chodím, pokud mám po čem. Jezdím, pokud mám kudy. Praha neustále pracuje na zlepšování podmínek pro pěší a cyklisty, které vedou k širšímu využívání udržitelných přepravních módů, větší bezpečnosti dopravního provozu pro všechny jeho účastníky, a tím i k celkově udržitelnější dopravě ve městě.

Údržba a rozvoj dopravní infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu v Praze jsou financovány jejími správci, tedy z rozpočtu města (kapitola 03. Doprava) nebo rozpočtu městských částí, v některých případech soukromými nebo státními investory v rámci developerské výstavby.

Veškeré opravy komunikací jsou realizovány v rámci údržby, a to z běžných výdajů příslušných správců. O potřebě provést opravu konkrétního místa (tím může být předlažba propadlé dlažby, oprava díry v živičném povrchu, obnova dopravního značení, výměna zrezivělého zábradlí apod.) obvykle komunikuje úřad místně příslušné městské části přímo se správcem  komunikace. 

Tento článek se oproti tomu nadále zabývá těmi opatřeními, která komunikacím přidávají nějakou další hodnotu, rozvíjí je - a to formou stavebních i nestavebních zásahů, tedy investičních i neinvestičních akcí.

Snahou koncepčních pracovišť hl. m. Prahy, kterými jsou v této oblasti zejména Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (ODO MHMP) a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), je uplatnit požadavky na optimalizaci podmínek pro aktivní mobilitu při všech investičních i neinvestičních akcích, které se dopravní infrastruktury dotýkají - při změnách dopravního značení, obnově světelných signalizací, rekonstrukcích komunikací, obnově technické vybavenosti, nové výstavbě i revitalizaci veřejného prostoru.

Pokud je identifikována potřeba upravit dopravní infrastrukturu pro pěší a/nebo cyklisty a neexistuje právě vhodná příležitost požadavek uspokojit v rámci větší akce, rozpočet hl. m. Prahy nabízí pro úpravy na komunikacích ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) tyto možnosti financování: 

Pro následující tzv. investiční balíčkové položky rozpočtu hl. m. Prahy (= pro jeden kalendářní rok je určen objem finančních prostředků, konkrétní investiční akce vyhovující kritériím čerpání z daného "balíčku" se zahajují během roku až do vyčerpání finanční alokace) platí, že žádosti o konkrétní opatření musí projít přes ODO MHMP. Pracovníci oddělení rozvoje dopravy je posoudí zejména z hlediska souladu s koncepčními dokumenty města, seřadí dle priority (zde hraje roli význam opatření pro cílovou skupinu, velikost cílové skupiny, koordinace s dalšími záměry v území, příspěvek k plnění strategických cílů města) a dle finančních a personálních možností  je postupně zadávají k realizaci na TSK. 

Zlepšení podmínek pro pěší lze dosáhnout rovněž prostřednictvím tzv. chodníkového programu (položka č. 0007560) 

Úpravy na dopravní infrastruktuře mohou být v určité míře prováděny také v rámci provozu a údržby svěřeného majetku - financovány jsou pak z běžných výdajů TSK (rozpočtové položky hl. m. Prahy č. 0092921 a 0092930). V základu by se mělo jednat o úpravy nevyžadující umístění stavby a stavební povolení. Z různých důvodů se však i čistá oprava či obnova komunikace často přerodí do akce investičního charakteru a může tedy zahrnout např. bezbariérovou úpravu přechodu pro chodce či vytvoření nového, optimalizace podoby či polohy zastávky veřejné hromadné dopravy, úpravu chodníku apod. V prostředcích TSK na běžnou údržbu komunikací je vyčleněna určitá částka na realizaci jednoduchých úprav, zpravidla s cílem odstranění bariéry nebo zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty je také jedním z výsledků souvislé údržby či opravy komunikací nebo chodníků.

I v případě, že se požadovaná úprava odehrává na komunikaci ve správě TSK, může městská část její realizaci významně uspíšit tím, že na sebe převezme část zátěže spojené s přípravou či fyzickou realizací. Takové sdílení může např. vypadat tak, že městská část zajistí projektovou přípravu akce do fáze stavebního povolení (z vlastních rozpočtových prostředků nebo z účelové dotace od města) a město pak akci převezme k realizaci silami TSK. 

Vhodnou cestu k realizaci kýženého opatření je třeba vždy hledat dle konkrétní situace ve spolupráci s ODO MHMP.