Jednohubky

V prostředcích TSK na běžnou údržbu komunikací je vyčleněna určitá částka na realizaci jednoduchých úprav, zpravidla s cílem odstranění fyzické bariéry na komunikaci nebo zvýšení bezpečnosti nejzranitelnějších účastníků silničního provozu - pěších a cyklistů.

Tyto akce, které mohou mít stavební i nestavební charakter, jdou mírně nad rámec běžné údržby majetku (ve správě TSK) a vedou ke zkvalitňování infrastruktury. Iniciátorem může být městská část Prahy (formulář žádosti), ODO MHMP nebo další městské organizace. Finanční alokace se rok od roku mění a je závislá na dalších prioritách, které musí brát TSK jako správce komunikace v úvahu.

Obdržený podnět je na ODO MHMP vyhodnocen z hlediska souladu se strategickými dokumenty HMP, známých záměrů v dotčené lokalitě, příp. dalších specifických okolností požadavku (blízkost školského zařízení, zastávky MHD, početná skupina uživatelů s obtížemi pohybu nebo orientace atd.). 

Pokud je požadované opatření vyhodnoceno jako žádoucí, akce je zadána Odborem dopravy MHMP na TSK. časový horizont a pořadí realizace je odvislé od personálních a finančních možností TSK a koordinací s dalšími akcemi v místě. Seznam zahájených akcí je k nahlédnutí níže. TSK i ODO MHMP udržují evidenci dalších požadavků, které na své zahájení teprve čekají (zásobník akcí). 

Iniciátor má možnost realizaci požadavku uspíšit také tím, že na sebe převezme část zátěže, např. provede vlastními silami a na vlastní náklady projektovou přípravu až do fáze povolení nebo stanovení úpravy provozu. Tento postup musí být před započetím přípravy akce dojednán s ODO MHMP i správcem komunikace  TSK, po celou dobu přípravy je nutno úzce konzultovat zvolené řešení.