Realizace úpravy na komunikaci ve správě TSK (mimo BESIP)

Dále je popsán postup realizace opatření ke zlepšení dopravní infrastruktury pro aktivní mobilitu z balíčkových položek rozpočtu hl. m. Prahy č. 0042131 (Praha bez bariér), č. 0004346 (Infrastruktura pro pěší a cyklisty) a č. 0046185 (Schodiště a pěší propojky).

Investorem úprav na dopravní infrastruktuře je zpravidla její správce. Pro zhruba 2/3 komunikací v Praze je to Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Pokud se nejedná o prostou údržbu či provoz svěřeného majetku TSK nebo samostatnou investiční akci pod taktovkou Odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy, objednatelem úpravy u TSK je Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (ODO MHMP).

Žádost o úpravu podává příslušná městská část (MČ) k Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (ODO MHMP) na formuláři, který je ke stažení níže. Žádost musí obsahovat všechny rozhodné skutečnosti, které budou brány v potaz při hodnocení priority žádosti z celoměstského hlediska. Součástí žádosti je rovněž výslovné potvrzení zástupce samosprávy MČ, že tato má o realizaci opatření zájem. Procesní schéma realizace jednoduché bezbariérové úpravy stáhněte zde.

ODO MHMP žádost posoudí z hlediska celoměstské priority a aktuální finanční a personální situace, případně předběžně zkonzultuje limity řešení s dotčenými městskými organizacemi (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy). Po diskuzi s žadatelem ODO MHMP navrhne další postup, kterým může být:

  • požadavek bude začleněn do některé připravované větší investiční akce v místě
  • požadavek bude bez prodlení zadán k přípravě a realizaci na TSK
  • město a MČ budou zátěž spojenou s řešením požadavku sdílet  - např. MČ zajistí projektovou přípravu, město pak akci převezme k realizaci aj.
  • řešení bude etapizováno - nejdřív bude proveden rychlý nestavební zásah a později, pokud se opatření osvědčí, stavební úprava
  • požadavek bude umístěn do zásobníku akcí na ODO MHMP - bude zadán k přípravě a realizaci, až na něj dojde řada dle jeho priority
  • požadavek bude ze strany města odmítnut - důvodem může být, že není v souladu s jeho strategickými cíli a koncepčními dokumenty nebo byl odmítnut zainteresovanými městskými organizacemi nebo jeho přípravě brání očekávaná a zásadní změna podmínek v území apod.

V každém případě platí - pokud je opatření financováno z rozpočtu hl. m. Prahy (i částečně), musí jeho cíl i technické řešení odpovídat strategickým cílům a koncepčním dokumentům města.  

Speciální postup u akcí z agendy BESIP najdete zde.