Realizace úpravy BESIP na komunikaci ve správě TSK

Hlavní město Praha usiluje o zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (agenda BESIP). Koordinaci zajišťuje Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (ODO MHMP) prostřednictvím pracovní skupiny BESIP, ve které jsou zastoupeny Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a neziskové organizace působící v oblasti podpory aktivní mobility (aktuálně spolek Pěšky městem).

Pro zadávání akcí k realizaci je uplatňován formalizovaný postup. Žadatel, kterým může být pouze městská část Prahy, vypracuje žádost, kterou postoupí vždy ke konci února příslušného roku na ODO MHMP. Žádosti mohou být trojího typu:

  • žádosti o stavební úpravu dopravní infrastruktury
  • žádosti o samostatná přisvětlení stávajících přechodů pro chodce 
  • žádosti ostatní

Žádosti o stavební úpravu dopravní infrastruktury ODO MHMP formálně zkontroluje, přiřadí hodnocení dle objektivních kritérií a předloží žádost pracovní skupině BESIP hl. m. Prahy. Pracovní skupina je posoudí z hlediska subjektivních kritérií. Součet bodového hodnocení objektivních a subjektivních kritérií určí prioritu jednotlivých žádostí, podle které jsou akce zařazeny na celopražský seznam akcí BESIP. Z tohoto zásobníku uloženého na ODO MHMP jsou akce následně zadávány k přípravě a realizaci na TSK

Žádosti o přisvětlení ODO MHMP formálně zkontroluje, expertně posoudí z hlediska naléhavosti a zařadí do zásobníku akcí k realizaci městskou společností Technologie hl. m. Prahy (THMP). V současné době je řešena administrativní stránka procesu, konkrétně vztah mezi THMP jako investorem zastupujícím město a samotným městem jako vlastníkem vytvářeného majetku. Požadované akce, které doposud nebyly realizovány, čekají v zásobníku na zadání k realizaci

Ostatní žádosti - zpravidla úpravy dopravního značení nebo instalace a úpravy dopravních zařízení (např. ukazatele rychlosti atd.), nestavební opatření - jsou na ODO MHMP posuzovány a zadávány k realizaci na TSK operativně v průběhu roku.

Žádná z podaných žádostí se neztratí, pouze čeká na zadání k realizaci. Níže jsou k dispozici přehledy stavu akcí, o jejichž realizaci bylo požádáno.