Strategie aktivní mobility v Praze

Termínem "aktivní mobilita" se rozumí pěší a cyklistická doprava ve všech svých podobách. Jedná se o nejšetrnější součásti dopravního mixu, které přispívají k udržitelnosti celého městského systému.

Strategie aktivní mobility je detailním rozpracováním Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a formuluje zásady i konkrétní opatření, která je nutno pro podporu a rozvoj aktivní dopravy v Praze implementovat.

Dokument byl schválen Radou hl. m. Prahy dne 1. 8. 2022 usnesením č. 1859 a níže jej najdete ke stažení.

Nyní pracujeme na formulaci 1. akčního plánu k plnění Strategie pro období 2023 - 2026. Koncepčním garantem dokumentu je nadále Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, v realizační rovině jej budou naplňovat v rámci své agendy IPR a Odbor dopravy MHMP, oddělení rozvoje dopravy.

Jedním ze zásadních podkladů plánování jakéhokoliv opatření v oblasti veřejného prostoru a dopravní infrastruktury v Praze je rovněž aktualizovaný Systém celoměstských cyklotras, který byl odsouhlasen Radou hl. m. Prahy na jaře 2022 (ke stažení).

 

pěší

 

cyklo