Zklidňování provozu kolem škol a školských zařízení

V rámci rozvoje pěší dopravy, odstraňování bariér ve veřejném prostoru a zejména zvyšování bezpečnosti v silničním provozu hl. m. Praha dlouhodobě usiluje o zklidňování provozu kolem škol a dalších zařízení pro děti a mládež. Od roku 2022 je to také předmětem 7. prioritní oblasti Strategie aktivní mobility v Praze.

Pokud mají být snahy o zlepšení situace účinné, je třeba, aby vyrostly ze spolupráce vedení školy, žáků či studentů a jejich rodičů, vedení příslušné městské části a odborů jejího úřadu. Velkou pomocí mohou být různé nestátní neziskové organizace a rovněž Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy.

Prvním krokem by měl být popis výchozího stavu dopravy (způsobu, jak se do školy dopravují žáci a zaměstnanci a identifikace dopravních problémů v okolí školy), cílového stavu a návrhových opatření. Tyto tři body tvoří základní osnovu tzv. školního plánu mobility (dále jen ŠPM). Plán může být různě sofistikovaný, ale jeho úlohou je vždy připomenout, kde jsme, kam jdeme a jak se tam chceme dostat. Metodickou příručku pro komplexní zpracování ŠPM zpracoval spolek Pražské matky (dnes Pěšky městem) a používal ji v rámci realizace projektu Bezpečné cesty do školy. Nyní se připravuje její aktualizace.

Jaké cesty se nabízejí?

Osvětově-informační kampaň zaměřená na rodiče dovážející děti do školy autem (lze využít dalších kampaní, např. Pěšky do školy, a materiálů, např. Dobré cesty do ZŠ nebo Respektuj pravidla!, a nabídky ekovýchovných programů pro školy s tematikou udržitelné dopravy) - realizuje sama škola, kampaň je nutným doplňkem i dalších opatření, přes děti lze efektivně působit na chování rodičů)

Drobné infrastrukturní zásahy (antiparkovací sloupky/kostky, montované zpomalovací prahy, optické brzdy, rocbinda, parkovací možnosti pro kola a koloběžky) - tato opatření je možné levně a rychle realizovat ve spolupráci s městskou částí (zřizovatelem školy) a správcem komunikace (TSK nebo městská část)

Úprava dopravního režimu dopravním značením bez nutnosti stavebních úprav (omezení rychlosti vozidel, zúžení jízdních pruhů - např. ve spojitosti se zřízením cyklopruhů, zavedení režimu školní ulice, vyznačení parkovacích míst a tím zlepšení rozhledových poměrů atd.) - pro realizaci platí zhruba totéž, co pro opatření předchozího typu.

Stavební úpravy dopravní infrastruktury:

     - pro sladění stávajícího dopravního režimu a fyzické podoby komunikace

     - doprovázející změnu dopravního režimu (např. při zřízení nové pěší/obytné zóny)

     - pro zklidnění provozu (zvýšené křižovatky, šikany atd.)

     - pro větší bezpečnost v silničním provozu (zkracování přechodů pro chodce, zřizování nových přechodů pro chodce atd.)

 

Nejkomplexnějším řešením, které Praha nabízí, je projekt Bezpečné cesty do školy. Nositelem projektu je spolek Pěšky městem, výsledkem je studie zklidnění dopravy v okolí školy. Realizace je pak zajištěna jednotlivými správci dotčených komunikací.

 

Kontaktní osoby pro zklidňování dopravy v okolí škol v Praze:

Ing. Martin Havelka, Odbor dopravy MHMP, oddělení rozvoje dopravy, martin.havelka@praha.eu

Mgr. Karolína Klímová, Odbor dopravy MHMP, oddělení rozvoje dopravy, karolina.klimova@praha.eu