Čistá mobilita pro Prahu

Usilujeme o zvýšení podílu tzv. čisté mobility na celkovém výkonu přepravního systému ve městě - sníží se dopady konvenční motorové dopravy na životní prostředí a část veřejného prostoru, nyní okupovaná auty, se navrátí nám, lidem.

 Jak to ale vypadá teď?

Na počtu přepravních cest v Praze se podílí 42 % veřejná hromadná doprava (VHD), 29 % individuální automobilová doprava (IAD), 2 % kombinace IAD a VHD, 26 % je vykonáno pěšky, 1 % na kole (Ročenka TSK hl. města Prahy 2016, průměrné hodnoty).  Lidé dojíždějící do Prahy ze Středočeského kraje (cca 230 tisíc osob denně) cestují téměř dvakrát častěji automobilem než osoby, které dojíždí do zaměstnání pouze na území hl. m. Prahy (Analýza k plánu udržitelné mobility Prahy a okolí). Praha překračuje několikrát do roka emisní limity pro kvalitu ovzduší. Na celkových emisích tuhých znečišťujících látek se v roce 2015 doprava podílela z 92 % a na celkových emisích oxidů dusíku 76 %. V případě CO a Nox je zdrojem z 80 % IAD, v případě PM10 a 2,5 jde z 90 % o sekundární prašnost z dopravy (Ročenka životního prostředí MHMP 2015). Počet provozovaných vozidel na území hl. m. Prahy rok od roku roste, v roce 2017 přesáhl poprvé hranici 1,1 miliónu (statistika Registru silničních vozidel v hl. m. Praze). Praha je v současnosti evropskou metropolí s největším počtem osobních automobilů na tisíc obyvatel.

Co s tím?

Projekt Čistá mobilita pro Prahu bude realizován v roce 2018 a 2019. Jeho nositelem je Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. města Prahy, na realizaci budou spolupracovat další odbory MHMP, městské i jiné organizace a především městské části Prahy. Financování projektu je zajištěno z 80 % dotací MŽP ČR v rámci výzvy č. 11/2017, 6. 1. H. V rámci plošné osvětové kampaně budeme mluvit o tom, co všechno konvenční motorová doprava v prostředí hlavního města Prahy způsobuje. Také se dozvíme, jaké jsou alternativy k ní - MHD a doprovodná infrastruktura, bezmotorová doprava, příp. alternativní pohony (elektromobily, LPG, CNG), v neposlední řadě méně známé koncepty sdílení aut/kol a spolujízdy. Jedním z nástrojů, jak dospět ke změně chování a vnímání dopravy ve městě, je možnost si zažít fungování „města pro lidi“. Touto možností je každoročně hlavním městem Prahou pořádaný Evropský týden mobility a Den bez aut, který chceme dostat z magistrátní úrovně do kompetence a zájmu městských částí - je to přece jejich město!

Pojďte do toho s námi!

 

Karolína Klímová, RFD MHMP,karolina.klimova@praha.eu, tel.236 004 304

Sylva Švihelová, RFD MHMP,sylva.svihelova@praha.eu, tel. 236 004 336

Jaroslav Mach, RFD MHMP, jaroslav.mach@praha.eu,tel. 236 004 286

 

Projekt ČISTÁ MOBILITA PRO PRAHU je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Loga Státního fondu, MŽP a Ekomobu