Metodické dokumenty

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (2016)

Metodická pomůcka byla schválena Komisí RHMP pro cyklistickou dopravu jako doporučená pro tvorbu cyklistických opatření do doby, než budou schválena nová TP 179. Dokument najdete ve spodní části této stránky jako přílohu.

Metodická pomůcka pro vyznačování pohybu cyklistů v HDP (2009/05)

Metodická pomůcka vznikla jako dočasná náhrada za nedostatečnou technickou literaturu i legislativu pro stanovení základních principů a pravidel pro realizaci cyklopruhů a cyklopiktokoridorů tak, aby jejich realizace byla jednotná a bezpečná, zejména s ohledem na zajištění optimální skladebnosti a minimálních bočních bezpečnostních odstupů. Materiál je zjednodušený tak, aby jej mohli používat zejména projektanti, úředníci i realizační firmy. V případě cyklistických pruhů byly především překlenuty dílčí rozpory mezi jednotlivými normami a technickými podmínkami, které nastaly během přípravy a realizace pilotních opatření. V případě piktogramového koridoru pro cyklisty se jednalo o zavedení v ČR zcela nového opatření po vzoru některých zemí (zejm. Francie), které efektivněji hospodaří s prostorem, ale nemělo přímou oporu v tehdejší legislativě.

Ke stažení ZDE

Metodická pomůcka pro vyznačování pohybu cyklistů v HDP (rozšířená pracovní verze 2010/07)

Rozšířená pracovní verze metodické pomůcky vznikla po 14 měsících od vydání první metodické pomůcky. Byla doplněna další integrační opatření a zásady pro jejich použití (například prostory pro cyklisty) a řada dalších principů pro skladebnost profilů (například ve vztahu k tramvajovým tratím) nebo situační řešení (například pro cykloobousměrky). V souvislosti s probíhající změnou vyhlášky 30/2001 Sb. bylo upraveno označení piktogramového koridoru pro cyklisty, který již není pouhým nápisem na vozovce (V 15), ale samostatně definovanou vodorovnou dopravní značkou (V 20). Metodická pomůcka měla být nahrazena novými technickými podmínkami pro navrhování komunikací pro cyklisty (TP 179), což se však ani po 5 letech od jejího dokončení nestalo.

Ke stažení ZDE

Praha cyklistická – návod k použití města na kole i bez něj  (2009 + 2010)

Praha cyklistická vznikla jako osvětová výstava na jaře roku 2009, aby seznámila širokou uživatelskou i odbornou veřejnost se základními principy používání jízdního kola a jednotlivých cyklistických opatření z pohledu všech uživatelů, zejména formou popisu různých situací a zásad chování a bodových shrnutí. Text je doprovozen mnoha názornými fotografiemi a schematy. Na jaře 2010 vznikla rozšířená verze výstavy o další nově zaváděná opatření (piktogramové koridory pro cyklisty a vyhrazené BUS+cyklo+TAXI pruhy) a byla vytvořena brožura se stejným obsahem.

K náhledu ZDE 

Parkování jízdních kol, snadno a rychle (2011)

Metodická příručka Parkování jízdních kol, snadno a rychle vznikla v rámci italského projektu BICY (města a regiony pro cyklistiku). Stručně a výstižně shrnuje základní pravidla pro tvorbu parkovací infrastruktury.  Kritéria i parametry jsou doplněny o fotografie realizací. Najdete zde i doporučené kapacity parkovišť u jednotlivých zařízení.

Ke stažení ZDE

Více o parkovací infrastruktuře najdete na stránkách www.cyklodoprava.cz

Metodika značení dálkových cyklotras (2013)

Metodiky zpracované Nadací Partnerství, slouží jako pomůcky při značení nejen dálkových cyklotras. V dokumentu Dálkové cyklotrasy v ČR – Tvorba, propagace a značení je přehled všech dálkových tras v ČR, je zde vysvětlen jejich princip, význam a způsob značení.  Doplněním je pak samotná Metodika značení dálkových cyklotras v ČR. V této části jsou uvedeny základní pravidla pro tvorbu směrového značení tak, aby bylo pochopitelné i pro návštěvníky ze zahraničí.

Mezinárodně platný manuál značení dálkových tras Euro Velo (2016) viz příloha této stránky.

40 lekcí cyklodopravy pro odborníky (2013)

Učební materiál Cyklistické akademie slouží všem, kteří se chtějí vzdělat v rozvoji cyklistické dopravy. Čtyřicet lekcí, každá po dvou stranách, se dotýkají všech oblastí cyklistické dopravy. Publikace obsahuje tematický průřez od strategie, přes finance, bezpečnost, infrastrukturu až po marketing. Po přečtení získáte základní vhled do problematiky a informace o tom, kde získat podrobnější znalosti.

Ke stažení ZDE

Interaktivní a stále aktualizovanou verzi této publikace naleznete na stránkách Cyklistické akademie   

Pražské stavební předpisy  (2014)

Pražské stavební předpisy jsou provádějící předpis ke stavebnímu zákonu, stanovují pro hlavní město Prahu „obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby“. Předpis přináší jasná pravidla pro vymezování veřejných prostranství a jejich kvalitativní standard. V rámci uceleného přístupu k utváření veřejných prostranství přináší nově oproti starému předpisu několik základních podpůrných principů i pro cyklistickou dopravu, zejména zajištění kontinuity tras, městotvornost úrovňových řešení, zklidňování a integraci cyklodopravy dle významu ulice nebo přednostní zřizování zvýšených stezkových přejezdů při křížení stezek a napojení vedlejších komunikací. Při výstavbě budov je taktéž nově podpořeno zajištění míst pro parkování jízdních kol.

Manuál tvorby veřejných prostranství (2014)

Manuál přináší principy, pravidla, doporučení a kritéria tvorby veřejných prostranství, definuje kvalitu veřejných prostranství, reaguje na dlouhodobě neřešené problémy a zabývá se nástroji ke zlepšení situace od celku až po detail. Zlepšování podmínek pro cyklistickou dopravu je tak integrální součástí celostního přístupu, což je vhodnější i výhodnější než pouze samostatné vytváření nebo obhajování pouze cyklistických opatření. Cyklistické dopravě je zde sice věnována i samostatná kapitola, nicméně předpoklady pro tvorbu prostředí přívětivého i pro jízdu na kole jsou plně propsány do všech úrovní podrobnosti přípravy: od celkového charakteru uspořádání veřejných prostranství přes principy řešení různých situací až po detail materiálového provedení.

Ke stažení ZDE