Zákony a vyhlášky

ZÁKONY

Zákon o pozemních komunikacích - 13/1997 Sb

upravuje kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a ochranu. Dále stanovuje povinnosti jejich vlastníků i uživatelů a určuje roli státní správy. Ke stažení ZDE

Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb.

upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích a stanovuje pravidla provozu.

Aktualizovaná verze zákona k 20.2.2016 je ke stažení na stránkách iBESIP ZDE.  Jízdou na jízdním kole se zabývá §57 na straně 91.

Spolu s tím souvisí i pravidla pro Dopravní značky zveřejněné rozvněž na strákách iBESIP ZDE

 

VYHLÁŠKY

Vyhláška Ministerstva dopravy 30/2001 ustanovuje dopravní značení, jeho schválené zařazení a upravuje řízení provozu na pozemních komunikacích.  Ke stažení ZDE

Vyhláška Ministerstva dopravy 247/2010 doplňuje vyhlášku 30/2001 mimo jiné o nové značení pro cyklisty. Ke stažení ZDE

Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně 6/2001. Obecně zakazuje jízdu na kole v městské zeleni. Jízda může být např. v parcích povolena značením (piktogramy), jejichž podoba je v příloze č.2 vyhlášky. Přesné znění vyhlášky je ke dostupné ZDE

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY

České státní normy

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (především kapitola 10.4)

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy (dopor. kap. 6.9)

ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť

ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Ke stažení ZDE

Technické podmínky

TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty (05/2017) Ke stažení ZDE

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (2. vydání, aktualizace 02/2012, CDV, v.v.i.) Ke stažení ZDE

TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (2017) Ke stažení ZDE  (Cylistického značení se týkají s. 144-149)

TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, 12/2008, Koura publishing)

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (2. vydání, aktualizace 02/2012, CDV, v.v.i.)

TP 142 Parkovací zařízení (sloupky, zahrazovací zařízení apod.), 01/2001, Silniční vývoj, spol. s r. o.

TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích (04/2005, CDV, v.v.i.)

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikacích (+ dodatek 09/2010, VUT Brno, Roadconsult)

TP 218 Navrhování zón 30 (01/2010, CDV, v.v.i.)

Volně ke stažení ZDE