Financování

 

Hlavní město Praha dlouhodobě podporuje rozvoj cyklistické infrastruktury, a proto je každý rok z jeho rozpočtu vyčleněna částka na to určená. Tento vyhrazený finanční obnos se dále dělí na investiční a neinvestiční náklady. Zjednodušeně řečeno, z položky investiční se infrastruktura buduje a z položky neinvestiční se udržuje.

TABULKA

Další možností jak financovat opatření v cyklistické dopravě je čerpání příspěvků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše příspěvku může dosahovat až 85% uznatelných nákladů a lze čerpat ve dvou programech:

  • Zvyšování bezpečnosti: např. budování cyklopruhů v rámci silnic I., II. a III. třídy
  • Cyklostezky: budování chráněných opatření pro cyklisty s vyloučením provozu automobilů.

Jelikož pražský region převyšuje hranici 75 % HDP Evropské unie, nemůže na infrastrukturu čerpat z regionálních operačních programů jako ostatní kraje v ČR. Operační program pro Prahu nazvaný Pól růstu ve svých specifických cílech bohužel budování cyklistické infrastruktury neumožňuje. 

Na větší infrastrukturní projekty nadregionálního významu (dálkové trasy Euro Velo), je možné získat peníze z evropského fondu určeného na budování Transevropských dopravních sítí.

Peníze na měkká opatření jakými jsou komunikační kampaně, marketing apod. se buďto převádí z položky určené na investice nebo jsou spolufinancovány z projektů Evropské unie.   

17. 5. 2016 Sylva Švihelová