Infrastruktura

Co je cyklistická infrastruktura?

Cyklistickou infrastrukturou jsou opatření podporující cyklistickou dopravu. Jedná se především o stavební opatření vylučující pohyb automobilů (chráněné stezky), dopravní značení jak ve svislém tak ve vodorovném provedení (směrové tabule, návěstidla, vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, cyklopiktogramy, přejezdy pro cyklisty atd.), mobiliář (stojany, veřejné cyklopumpičky, nonstop servisní místa pro cyklisty) a parkoviště B+R.

Přehled cyklistické infrastruktury v Praze v roce 2016

Přehled cyklistické infrastruktury
* Cyklotrasa může být tvořena z chráněných stezek, cyklopiktokoridorů, samostatných cyklopruhů ale i obyčejné vozovky. Jde pouze o značenou doporučenou trasu.

 

Jaký je proces realizace?

Vezměme v úvahu, že máme z hlediska cyklistické dopravy problematické místo a chceme jej nějakým způsobem řešit. Jsou tady tři možnosti jak postupovat. Nejjednodušší z nich je změna nebo doplnění dopravního značení, která spadá do režimu neinvestičních akcí. U dvou dalších způsobů není na první pohled zřejmé, jak se daný problém má řešit, a proto je zadána vyhledávací studie nebo studie proveditelnosti. Tato studie představí různé varianty řešení od poměrně jednoduché úpravy dopravního značení nebo drobných stavebních úprav, které budou realizovány v režimu neinvestičních akcí, až po složité stavební úpravy investičního typu. V obou dvou případech vzniká pro vybrané řešení projektová dokumentace a je nutné oslovit dotčené orgány státní správy i samosprávy a zažádat o jejich stanoviska.

Kdo se na celém procesu podílí a jak dlouho to může trvat?

Velkou část případů na území hl. m. Prahy řeší Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK).

Jednoduchá řešení realizuje TSK samostatně, ale potřebuje k nim samozřejmě všechna potřebná stanoviska tzn. od Policie ČR (PČR) a příslušného Silničního správního úřadu (SSÚ). Od zpracování situační mapy ke změně dopravního značení uplyne zpravidla 3 - 6 měsíců.

V případě složité úpravy dopravního značení (kdy se např. mění dopravní režim komunikace) je veřejnou soutěží vybrán zhotovitel projektové dokumentace a kromě PČR a SSÚ jsou zpravidla požádáni o stanovisko např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, Eltodo (úprava chodu signalizace) apod. Doba realizace bývá zpravidla kolem jednoho roku.

V případě investičních akcí, tedy akcí stavebního rázu se již musí žádat o stavební povolení, takže se doba od rozhodnutí něco realizovat až po zkolaudování stavby pohybuje zpravidla mez 1-3 roky dle náročnosti. Pokud se musí vykupovat pozemky dotčené stavbou, tak se doba realizace nadále prodlužuje. V případě restitucí i několikanásobně.

Kdo se stará o cyklistickou infrastrukturu?

Z 95 % je cyklistická infrastruktura spravována TSK.  V ostatních případech to jsou buď městské části, nebo správa a údržba zeleně v případě parků. Není tedy od věci nahlásit závadu jak na TSK, tak na příslušnou MČ, protože jedině tak doputuje Vaše žádost tam kam má.

Kdo o tom rozhoduje?

Doteď jsme se bavili o tom, jak je realizována infrastruktura, ale určitě jste si položili otázku, kdo o tom všem rozhoduje? Rada hlavního města Prahy pro tyto účely jmenovala Komisi pro cyklistickou dopravu (dále jen KCD). Je složena z odborníků, urbanistů a zástupců městem řízených organizací, kteří mají letité zkušenosti s cyklistickou dopravou a sami aktivně jezdí na kole.

Komise svým usnesením doporučuje, jakým způsobem bude daná problematika řešena a také posuzuje jednotlivé projekty, tak aby vyhovovaly co nejlépe všem uživatelům a zároveň, aby byly realizovatelné.

Pokud se Komise usnese, že je třeba řešit nějaký problematický uzel nebo postavit nový kus cyklostezky, vypracuje pro tyto účely „zadávací kartu“, která slouží jako podklad pro další jednání s projektanty.

 

17. 5. 2016 Sylva Švihelová