Generel cyklistických tras a jeho historie

Plán páteřních a hlavních cyklotras je nedílnou součástí generelu cyklistické dopravy. Od roku 2010, kdy byl poprvé schválený systém tzv. "Ačkových tras" došlo k jeho četným aktualizacím.

Jako součást podkladů pro Územní plán hl. m. Prahy byl v roce 2010 vypracován a v roce 2012 aktualizován Generel cyklistických tras hl. m. Prahy (dále jen "Generel"). Jeho zpracování probíhalo současně se zpracováním  Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. městě Praze do roku 2020 Nejedná se o právně závazný dokument. Jedná se o dokument, který nejlépe řeší síť cyklistických tras ve vzájemné provázanosti a je tak významným podkladovým materiálem pro jakékoliv rozhodování o cyklistické infrastruktuře.

Obdobně jako příprava územního plánu prošla i příprava Generelu řadou změn, které se propsaly zejména do podrobnosti navrhovaných tras,ale i rozsahu v Generelu obsažených vazeb a opatření. V přílohách je proto možné nalézt jednotlivé verze Generelu tak, jak se jeho příprava vyvíjela a mapy, zachycující vývoj realizace jednotlivých cyklotras.

Platný Generel můžete nalézt na stránkách Geoportálu Praha na na stránce nazvané Mapa-online. Vrstvu Generelu aktivujete v záložce Doprava - Generel cyklistických tras.