Průzkumy a analýzy

K tomu, aby Praha mohla rozvíjet kvalitní dopravní infrastrukturu, potřebuje také kvalitní data.

Z tohoto důvodu jsou realizovány dopravní průzkumy, lokální monitoringy a zpracovávány nejrůznější analýzy.

Většinou je zadavatelem Technická správa komunikací (TSK), která pak data zpracovává a využívá je při tvorbě nové infrastruktury.

Mnohé z výstupů je možné nalézt zpracované v pravidelných ročenkách, které TSK vydává ZDE

Jelikož i získávání potřebných dat je financováno z veřejného rozpočtu, měla by veřejnost mít přístup také k informacím, které z průzkumů vzejdou.  

 

Průzkum cyklistické dopravy

V roce 2010, 2012, 2015, 2017 a 2019 proběhly průzkumy cyklistické dopravy. Informace byly získány pomocí dotazníkového šetření na vzorku zhruba jednoho tisíce Pražanů.  Průzkum ve všech případech zpracovávala agentura GfK Czech, s.r.o. přičemž respondenti zodpovídali otázky týkající se volby dopravního prostředku, bariér ve využívání cyklistické dopravy, spokojenosti se současným stavem apod.

Zadavatelem byla TSK, zprávy ze všech tří ročníků naleznete ve spodní části této stránky.  

 

Analýza dopravního chování zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP)

V lednu 2016 proběhl v rámci MHMP průzkum dopravního chování zaměstnanců a návštěvníků. Cílem bylo zjistit převažující způsob dopravy a motivátory pro volbu dopravního prostředku. Na základě výsledků by měla být realizována taková opatření, která povedou ke zvýšení podílu udržitelné dopravy na mobilitě zaměstnanců i návštěvníků.

Průzkum mezi zaměstnanci probíhal formou on-line dotazníkového průzkumu a návštěvníci byli osobně dotazováni přímo v prostorách hlavních budov. Sběr dat a následné zpracování zajišťovala Nadace Partnerství o.p.s.

Zadavatelem byl Odbor Rozvoje a financování MHMP. Závěrečnou zprávu naleznete ve spodní části stránky.

 

Profilový průzkum cyklistické a jiné bezmotorové dopravy

Manuální sčítání bylo realizováno na 50 vybraných stanovištích v září 2015. Zadavatelem byla TSK, výstup naleznete ve spodní části stránky.