Vzděláváním k bezbariérovému městu

Pohybovat se městem bez omezení různými menšími i většími fyzickými překážkami - to je sen o přístupné Praze, městě pro všechny. O tom, kdy jej dosáhneme, rozhoduje do značné míry expertíza těch, kteří se podílejí na jeho budování - investoři, projektanti, úředníci i realizátoři investičních akcí ve veřejném prostoru. Jak na bezbariérové prostředí v procesu výstavby?

Odbor dopravy MHMP již po několik let nabízí jednodenní školení v aplikaci zákonných předpisů na poli bezbariérové přístupnosti staveb. Součástí programu je interaktivní vyzkoušení pohybu na vozíku a s pomocí bílé hole. Školení je akreditováno MV ČR jako školení pro úředníky, ale nabízíme jej i zaměstnancům městských organizací i dodavatelům hl. m. Prahy a městských částí Prahy v oblasti projektové přípravy a realizace staveb ve veřejném prostoru (dopravních i pozemních). Níže je ke stažení sylabus vzdělávacího dne a nejnovější prezentace z 23. 5. 2024 od lektorů Dagmar Lanzové (NIPI, NRZP) a Františka Brašny (SONS ČR)

Oblíbeným vzdělávacím formátem výše popsané cílové skupiny je vycházka s bílou holí do pražských ulic pod vedením konzultantů Metodického centra odstraňování bariér Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR. Během 2-3 hodin v terénu je dostatek času klást obecné i velmi konkrétní otázky z praxe zajišťování přístupnosti pro osoby nevidomé a slabozraké. Obvykle se zaměřujeme na infrastrukturu pro veřejnou hromadnou dopravu (zastávky BUS a TRAM, stanice metra a železnice), ale po domluvě je možné vydat se i do míst aktuální přípravy či realizace investiční akce. Zatím jsme se byli podívat v okolí Masarykova nádraží, na BUS terminálu Želivského, na Basilejském náměstí, u Nuselské radnice, na náměstí Jiřího z Poděbrad a na Palmovce. Stejně jako v předchozím případě je účast nabízena zdarma. 

Pro potřeby investorů, projektantů i úředníků jsme vytvořili checklist, co všechno je třeba vzít v úvahu, má-li naše stavba vyhovět požadavkům na bezbariérovou přístupnost. Nenechte se zmýlit tím, že se materiál odkazuje na "starý" stavební zákon a jeho vyhlášky - ačkoliv se legislativa může měnit, principy přístupnosti jsou pořád stejné a opatření pro její zajištění pořád stejně potřebná.

V rámci Evropského týdne mobility se v rámci akce Den bez bariér každoročně obracíme k širší odborné veřejnosti, a to včetně projektantského středoškolského dorostu. V prezentacích uplynulých let najdete mnoho (za)jímavých příkladů zejména špatné praxe a návodů k praxi dobré - tak od teď už jenom ten druhý případ!

A v neposlední řadě je dobré si uvědomit, že každý z nás občas postaví jiným do cesty překážku - nevědomky a někdy i s dobrým úmyslem věc vyřešit co nejlépe. Jak se toho vyvarovat?

Pražský příspěvek ke zlepšování kvality přípravy a realizace staveb z hlediska jejich bezbariérové přístupnosti byl prezentován na jarním fóru sítě evropských měst Eurocities v Utrechtu, kde je považován za příklad dobré praxe.

Rozvoj projektu lze sledovat v průběžné zprávě za rok 2017-2022 a za rok 2023.

Kontaktní osoba pro zajištění účasti: Karolína Klímová, odd. rozvoje dopravy Odboru dopravy MHMP, karolina.klimova@praha.eu, mob. +420 774 347 262.